Sinds 2005

Betere ICT, betere bedrijfsprocessen

Betere loonaangiftegegevens goed voor Nederland

Het is u waarschijnlijk bekend dat de eigenaren van, het publieke deel, van de loonaangifteketen het CBS, het UWV en de belastingdienst zijn. Het CBS gebruikt de gegevens uit de loonaangifteketen om er statistieken mee te maken op grond waarvan de regering besluiten neemt over de economie en het sociale stelsel van Nederland. Dit is essentieel om verantwoord besluiten over de toekomst van Nederland te kunnen nemen. Bedrijven en particulieren kunnen ook gebuik maken van deze statistieken.

Het UWV gebruikt de gegevens voor het bepalen van recht, hoogte en duur van onder andere de ziektewets-, arbeidsongeschiktheids-, werkloosheidsuitkering voor (ex-)werknemers. Dit is een belangrijke bijdrage aan de bestaanszekerheid van burgers.

Tenslotte heft de belastingdienst de diverse premies voor de werknemers- en volksverzekeringen en voor de loonheffing (de voorheffing voor de inkomstenbelasting).

Ik zou de loonheffingsketen echter breder willen definiëren door hierin ook op te nemen de ministeries van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; de inhoudingsplichtigen (werkgevers, uitkeringsinstanties, pensioenfondsen en (levens)verzekeraars; intermediairs (accountants, salarisservicebureaus, etc.); de werknemers, uitkerings- en pensioengerechtigden; softwareontwikkelaars (die ontwikkelen de pakketten voor de salarisadministratie en de loonaangifte); en andere afnemers van de gegevens waaronder SVB, pensioenfondsen, gerechtsdeurwaarders, etcetera. Al deze partijen hebben belang bij juiste en duidelijke gegevens om hun werk goed te kunnen uitvoeren.

De laatste 2 jaar zijn uitgebreide analyses uitgevoerd waaruit we kunnen concluderen dat een aanzienlijk deel van de gegevens strijdige uitspraken bevatten waardoor gebruikers van de gegevens niet weten welke situatie van toepassing is. Het is dan ook van belang om actie te ondernemen om de kwaliteit van de loonaangiftegegevens te verbeteren.

Tijd om te verbeteren.

Wie kunnen de kwaliteit verbeteren?

Wat kunnen de verschillende onderdelen van de loonaangifteketen nu doen om de kwaliteit van de loonaangiftegegevens beter bruikbaar te maken?

Ministeries

Om te beginnen zou de wetgeving die vanuit de ministeries komt vereenvoudigd kunnen worden.

Hierbij dient dan tevens gelet te worden op de uitvoerbaarheid en op het aantal van toepassing zijnde gevallen. Je kunt je afvragen of wetgeving die op bijvoorbeeld 1000 personen van toepassing is wel nodig is. Kan daar niet op een andere manier rekening mee worden gehouden?

Verder zou het een aanzienlijke vereenvoudiging zijn als inkomenspolitiek niet meer via de loonheffing wordt uitgevoerd, maar via toeslagen of via de inkomstenheffing. Dit voorkomt dat niet tot de doelgroep behorende mensen voordeel hebben van regelingen die niet voor ze bedoeld zijn.

Bij het toekennen van een toeslag of van de inkomstenbelasting kan namelijk rekening worden gehouden met iemands hypotheek, spaartegoeden, aantal medebewoners en dergelijke. Dit zijn dingen waar in de loonaangifte geen rekening mee gehouden kan worden. Hierdoor kunnen; bij uitvoering via de loonaangifte; mensen onterecht buiten de boot vallen of onterecht profiteren en dat is iets wat de politiek niet wil.

Keteneigenaren

Richten we ons nu op de 'eigenaren' van de loonheffingsketen dan zouden zij (UWV, CBS en de belastingdienst) de specificaties voor het loonaangiftebericht, zoals opgesteld en gepubliceerd door de belastingdienst, duidelijk en eenduidig moeten maken.

Hierbij dient dan van ieder gegevenselement de relatie met minimaal 1 ander gegevenselement volledig gespecificeerd te worden. Dit zorgt ervoor dat van ieder gegevenselement kan worden beoordeeld of het past in het totaalplaatje van de werknemer. Voor de leesbaarheid gebruik ik de term werknemer, maar hiermee bedoel ik ook werkneemster, uitkeringsgerechtigde en pensioengerechtigde.

Door deze relaties te specificeren kunnen we foutsituaties herkennen. Wat bijvoorbeeld te denken van iemand die jonger is dan 65 en toch een AOW-uitkering krijgt? Of scherper, waarom geeft een andere organisatie dan het SVB aan dat het een AOW-uitkering doet? Het zal duidelijk zijn dat dit niet de daadwerkelijke situatie kan zijn.

Het afgelopen jaar zijn er al de nodige relaties tussen gegevenselementen gespecificeerd en er staan er meer gepland.

Verder moeten geconstateerde fouten in de loonaangifte worden teruggekoppeld aan de inhoudingsplichtige, deze is tenslotte eindverantwoordelijk en moet altijd op de hoogte zijn. Eventueel kan ook een terugkoppeling richting de eventuele intermediair plaats vinden en voor zover het generieke fouten zijn kan de terugkoppeling geanonimiseerd richting de softwareontwikkelaars plaats vinden.

Het heeft geen zin richting de softwareontwikkelaars terug te koppelen dat een BSN niet bestaat, of dat een verkeerde sector wordt gehanteerd. De softwareontwikkelaars kunnen dit niet weten en zij kunnen daar dus ook niets aan doen. Wel kunnen ze worden aangesproken als ze bijvoorbeeld verkeerde percentages voor de loonbelastingtabel gebruiken of andere generieke fouten.

Gelukkig bestaat bovenstaand proces al voor een klein aantal relaties. Het proces kan een aanzienlijk groter aantal relaties controleren en bij fouten terugkoppelen. Eventueel kan het proces nog verder verbeterd worden door het eerder in de keten uit te voeren, sneller terug te koppelen en de terugkoppeling te doen over alle berichten.

Softwareontwikkelaars

De softwareontwikkelaars kunnen een aantal dingen doen om te zorgen voor een goede kwaliteit van de loonaangiftegegevens.

Het is van belang dat de softwareontwikkelaars de identificerende gegevens van iedere werknemer en iedere inkomstenverhouding in ieder tijdvak afzonderlijk en over alle tijdvakken heen correct doen. Dit is namelijk de basis voor de inkomstenbelasting en de bepaling van recht, hoogte en duur van de werknemersverzekeringen. De meeste softwarepakketten doen dit gelukkig correct.

Verder mag van een salarisadministratieprogramma worden verwacht dat het de verschillende af te dragen premies en heffingen correct berekent mits de inhoudingsplichtige natuurlijk de correcte sectorpercentages heeft ingevuld.

Tenslotte zouden we, in mijn visie, van een softwarepakket mogen verwachten dat het de gebruiker gemakkelijker maakt zijn werk goed te doen.

Dit is met name relevant voor de diverse gecodeerde gegevenselementen zoals bijvoorbeeld de huidige code Soort Inkomstenverhouding en de huidige Code Aard Arbeidsverhouding. Als de gebruiker invult dat een werknemer een Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) en een stagiair is, dan kan het pakket niet weten wat de correcte situatie is. Betreft het een stagiair of een DGA?

We kunnen dan ook niet van een pakket verwachten dat het pakket invoer van deze combinatie onmogelijk maakt.

Een goed pakket ondersteunt zijn gebruikers zo goed mogelijk in het uitvoeren van zijn taken en zou in dit specifieke voorbeeld een waarschuwing moeten geven dat de combinatie niet goed kan zijn. Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de situatie te corrigeren. Doet de gebruiker dat niet dan zou het pakket gewoon de opgegeven situatie in de loonaangifte moeten zetten.

In het eerder genoemde voorbeeld van een AOW-uitkering zou het pakket het echter gewoon onmogelijk moeten maken om een AOW-uitkering op te geven. Uitsluitend het pakket dat de Sociale VerzekeringBank (SVB) gebruikt moet aangifte van AOW-uitkeringen ondersteunen, alle overige pakketten zouden dit onmogelijk moeten maken of de gebruiker melden dat hij dat niet mag toepassen.

Zo zijn er meer dingen te bedenken die uitsluitend door 1 of enkele inhoudingsplichtigen mogen worden toegepast. Het is echter aan CBS, UWV en de belastingdienst om dit duidelijk te maken.

Intermediairs

Intermediairs zouden de inhoudingsplichtige die een onmogelijke of vreemde situatie doorgeeft daarop moeten wijzen.

De salarisadministratie en de daarbij behorende loonaangifte zijn tenslotte een specialisatie van de intermediair en niet van de inhoudingsplichtige. Hierbij zou in mijn ogen de intermediair moeten aangeven wat het probleem is en bij navraag over de daadwerkelijke situatie moeten aangeven wat de inhoudingsplichtige wel hoort door te geven.

Inhoudingsplichtigen

Een inhoudingsplichtige die fouten van de belastingdienst teruggekoppeld krijgt zou zo snel mogelijk deze fouten moeten corrigeren. Desnoods moet hij de intermediair opdracht geven om de fout te corrigeren.

In dit laatste geval moet hij natuurlijk alle relevante gegevens verstrekken en eventueel uitleg geven over specifieke situaties.

Indien nodig dan kan hij natuurlijk altijd contact opnemen met de belastingdienst voor uitleg over de foutmelding. Als hij van mening is dat de foutmelding onterecht is dan kan hij dat ook bij de belastingdienst melden.

Afnemers

Afnemers moeten bij de leverancier van de gegevens de betekenis van deze gegevens goed navragen en ernaar handelen. De kwaliteit van de gegevens is geen 100%.

In vrijwel iedere levering zullen dan ook situaties voorkomen die niet stroken met de verwachting. Afnemers moeten zich hiervan bewust zijn.

Er wordt hard gewerkt om de kwaliteit van de gegevens te verbeteren en daarmee het aantal onverwachte situaties te reduceren, maar 100% correct is onhaalbaar.

Het is ook belangrijk om niet een betekenis te veronderstellen, maar om deze betekenis van de geleverde gegevens heel concreet na te vragen.

Zeer waarschijnlijk zijn er (inconsistente) situaties die mogelijk onterecht buiten de levering vallen en andere (inconsistente) situaties die mogelijk onterecht binnen de levering vallen. Hiervan moet de afnemer zich ook bewust zijn.

Werknemer

Tenslotte de werknemer, deze dient zijn salarisstrook globaal te controleren.

In ieder geval dient hij zijn Burger Service Nummer (BSN) te controleren en te laten corrigeren als het BSN niet gelijk is aan zijn eigen BSN.

We kunnen niet van iedere werknemer verwachten dat hij tot in detail een salarisstrook kan doorgronden, maar naast het BSN zou hij in ieder geval kunnen controleren of er terecht wel/niet pensioenpremie wordt ingehouden, afdracht is van de loonbelasting, van de premies voor de volksverzekeringen en voor de premies voor de werknemersverzekeringen.

Het is ook zeer aan te raden om jaaropgaven en salarisstroken te bewaren. Indien er onverhoopt fouten zijn gemaakt in de loonaangifte en de werknemer moet een beroep doen op een uitkering, dan heeft hij in ieder geval iets in handen waarmee hij zijn rechten op een uitkering kan aantonen.

Tot zover mijn ideeën over het verbeteren van de kwaliteit van de loonaangiftegegevens en het belang ervan. Een uitgebreidere uitleg over de bij de loonaangifteketen betrokken partijen, de processen waarvoor de gegevens worden gebruikt en het belang is te vinden op loonaangifteketen.nl

Waardering: 1 van 5.

Stemmen: 0

Gemaakt: 2015-03-12

Gepubliceerd:

Gewijzigd: 2015-11-27

Gepubliceerd door: Abits B.V.