Sinds 2005

Betere ICT, betere bedrijfsprocessen

7 lessen over projecten uit het PGB / SVB dossier

Ik zag recent op het Journaal en EenVandaag een item over de perikelen rond het PGB systeem van de Sociale Verzekeringsbank. Er werden een aantal dingen genoemd die het mogelijk maken een globale analyse te maken van de problematiek.

Briefhoofd van SVB

Hoewel ik recent in het artikel 7 redenen voor mislukken van grote (IT) projecten soortgelijke problematiek heb besproken kan ik het toch niet laten om het PGB dossier te analyseren. Dit levert een mooi praktijkvoorbeeld gebaseerd op publiek beschikbare informatie.

Ik ben zelf op geen enkele manier betrokken bij dit dossier en ik ben dat ook nooit geweest. De enige informatie die ik heb meegekregen is wat in de openbaarheid is gekomen, maar het beeld lijkt me redelijk duidelijk. Omdat ik geen informatie uit eerste hand heb hoop ik op reacties van direct betrokkenen die onderstaand beeld kunnen bevestigen, ontkennen of verfijnen. Reacties mogen anoniem, telefonisch (06-12926557) of per e-mail naar web@abits-it.eu. Ik plaats zo verkregen informatie niet of slechts met uw toestemming.

Op grond van de Journaal-aflevering en de EenVandaag aflevering kunnen we volgens mij de volgende lessen trekken.

1. Neem critici altijd serieus

In dit dossier hebben blijkbaar diverse mensen gewaarschuwd dat de invoering mogelijk niet haalbaar was. Ik hoorde Wouter Bos zeggen dat er ook mensen waren die vertelden dat het wel kon. Ja, dat verbaast me niet.

Er zijn altijd mensen die zeggen dat iets wel kan of moet kunnen. Dit zijn vaak leveranciers en projectleiders en in mijn beleving ook wel bestuurders, ambtenaren van ministeries en politici.

Terwijl de critici vaak de business analisten, ontwerpers, bouwers, testers en gebruikers zijn. Nu zijn gebruikers vaker kritisch, dat kan te maken hebben met weerstand tegen verandering.

Als de kritische geluiden echter betrekking hebben op de complexiteit van het werkgebied dan moet dat echter zeer serieus worden genomen.

Kritische geluiden van de business analisten, ontwerpers, bouwers en testers zijn op hun (deel)gebied bijna altijd goed gefundeerd en het is in mijn ervaring zeer onverstandig om daar al te snel aan voorbij te gaan.

Het is natuurlijk altijd lastig om de juiste keuzes te maken als er verschillende visies zijn, maar van belang is om te kijken naar de expertise van degene waar een bepaalde visie vandaan komt. In dit dossier is gezondigd tegen het punt Signalen Negeren van mijn artikel 7 redenen voor mislukken van grote (IT) projecten.

2. Veel partijen is veel problemen

Uit de uitzendingen wordt duidelijk dat de Sociale VerzekeringsBank (SVB), om fraude te voorkomen, voor uitbetaling een bevestiging moet krijgen van de gemeente, het zorgkantoor, de wijkverpleging, de commissie indicatiestelling, de jeugdzorg en andere mogelijk betrokken instanties. Nu lijkt het of er 5 partijen bij betrokken zijn en laten we voor het gemak zeggen 5 systemen.

De SVB moet er echter voor zorgen dat onder andere alle 393 gemeenten tijdig zijn aangesloten. Nu werken deze gemeenten soms samen zodat er gelukkig geen 393 systemen moeten worden aangesloten, maar de systemen moeten er zijn en gebruikers van alle gemeenten moeten erin opgeleid zijn. Ik weet niet om hoeveel systemen dit gaat, maar ik schat in dat het minimaal om enkele tientallen systemen gaat die moeten worden aangesloten.

Verder moeten alle zorgkantoren van de zorgverzekeraars worden aangesloten, 10?

Er zijn 1598 thuiszorginstellingen en een deel hiervan levert wijkverpleging. 100 systemen?

Uit dit incomplete rijtje valt al op te maken dat dit geen gemakkelijke opgave is. Als bijvoorbeeld alle partijen op tijd aangesloten zouden zijn op de gemeente Amsterdam na dan heeft de SVB nog steeds een mislukt systeem.

Ik heb het vermoeden dat de SVB zijn PGB-systemen aardig op orde heeft, maar dat er nog veel partijen niet zijn aangesloten.

Ik kan me niet voorstellen dat er vanuit de SVB geen ernstige waarschuwingen gekomen zijn over het betrokken aantal partijen en de risico's daarvan. Die geluiden zijn blijkbaar onvoldoende doorgedrongen of genegeerd.

De ernst van dit probleem had verminderd kunnen worden door in het begin betalingen toe te staan zonder toestemming van alle partijen. Dat is dan wel strijdig met de politieke eis van voorkomen van fraude.

Deze eis kan op korte termijn niet waargemaakt worden, maar op langere termijn kan ernaar toegewerkt worden. Ik schat in dat het nog minstens een jaar duurt voordat alle betrokken partijen correct zijn aangesloten. Betekent dit nog jaren problemen bij het uitbetalen of wordt voorlopig de fraude-eis opzij gezet?

3. Onderschat de complexiteit niet

In de uitzendingen werd een enkel plaatje getoond van de betrokken partijen. Dit plaatje was bedrieglijk eenvoudig. Dit soort plaatjes brengen dingen terug tot hun essentie. Het gevaar is dat dan snel wordt gedacht dat het toch niet zo moeilijk kan zijn en dat het toch mogelijk moet zijn het geheel in bijvoorbeeld een half jaartje te bouwen. Ik vermoed dat dit hier in de hogere regionen ook is gebeurt.

Het lijkt erop dat in dit dossier mensen zich onvoldoende de complexiteit van de problematiek realiseerden en daarmee geen rekening hebben gehouden met het punt complexiteit van mijn eerdere blog post 7 redenen voor mislukken van grote (IT) projecten. Waarom ze deze complexiteit onderschatten is te lezen in Bevattingsvermogen van mensen en gevolgen voor complexe zaken. Belangrijker is waarschijnlijk om te weten hoe beter om te gaan is met complexiteit.

4. Bekijk consequenties van het back-up plan

Op dit punt speculeer ik, maar voor zover ik het IT-wereldje meen te kennen denk ik dat de aansluitproblematiek van de vele partijen wel degelijk is onderkend en dat er een back-up plan is opgesteld. Dat back-up plan lijkt eruit te bestaan om een flink callcenter neer te zetten en de vele klachten maar gewoon te laten komen en telefonisch af te handelen. Waarschijnlijk is er geredeneerd dat bijvoorbeeld 90% gewoon wel in 1x goed gaat.

Er lijkt echter geen rekening gehouden te zijn met de menselijke kanten van de problematiek en met onze incident gedreven politiek.

Al gaat er slechts 1% fout dan gaat het om meer dan 1.000 mensen. Stel je voor dat meer dan 1.000 mensen van de ene op de andere dag geen toegang meer zouden hebben tot hun banktegoed. Dan zou je een storm van protest krijgen en vele mensen zouden, volkomen terecht, verontwaardigd zijn. Banken hebben dit goed in de gaten, bij de overheid gaat dit echter nog wel eens mis. Een 100% foutloze score is onmogelijk, zeker over een langere periode.

Het is natuurlijk mogelijk om de mensen waarbij het mogelijk mis gaat van tevoren te waarschuwen en hen voor te lichten over hoe het dan wel wordt geregeld. Dat is hier overduidelijk niet gebeurd.

5. Leer van het verleden

Het is bijna 10 jaar geleden dat de polisadministratie is ontstaan en in 2006 is de loonaangifteketen van start gegaan. Dit was een soortgelijk groot proces. Het heeft na ingebruikname nog 2 tot 3 jaar geduurd voordat de logistiek daar voldoende op orde was.

Toeslagen was een vergelijkbaar project en daar heeft het ook jaren geduurd voordat de logistiek voldoende was om min of meer soepeltjes te kunnen werken. Dat betekent nog steeds niet dat het in die systemen helemaal goed gaat, maar over het algemeen kunnen de burgers en de bedrijven nu een behoorlijke uitleg krijgen over eventuele knelpunten en wat er gedaan kan worden om ze op te lossen.

Als alleen de logistiek al 2 tot 3 jaar duurt dan is daarmee bij het PGB dossier onvoldoende rekening gehouden. Nu is het wel zo dat sommige partijen het erop aan laten komen en pas op het allerlaatste moment serieus aan de slag gaan, maar gezien de ervaringen met vergelijkbare projecten zou het verstandig zijn geweest om het PGB systeem bij de SVB op zijn vroegst in 2016 in te voeren.

In dit geval is overduidelijk onvoldoende geleerd van dure fouten in het verleden. Dit gebeurt vaak, maar is steeds weer een gemiste kans.

6. Optimisme moet realistisch zijn

De meeste mensen zijn van nature positief. Ze zien en horen de problemen wel, maar lijken ervan uit te gaan dat het uiteindelijk wel goedkomt. Partijen zoals leveranciers en soms projectleiders kunnen naar buiten toe optimistisch zijn in de hoop de eventuele problemen intern op te lossen voordat de problemen naar buiten komen. Weten waarom mensen in complexe projecten te optimistich zijn?

Het probleem met deze aanpak is dat de grotere problemen vrijwel nooit intern worden opgelost. Sterker, meestal worden de problemen alleen maar groter. Uiteindelijk hebben deze partijen zichzelf en hun opdrachtgevers geen plezier gedaan.

Meld je de problemen tijdig en volledig dan geef je de opdrachtgever de gelegenheid om te voorkomen dat toezeggingen worden gedaan die niet kunnen worden waargemaakt en geef je de mogelijkheid om plannen aan te passen.

Het komt natuurlijk sterk over als je als leverancier of projectleider hierbij ook nog een aantal alternatieve scenario's aanreikt.

Ontwikkelaars en ontwerpers van IT-systemen willen ook nog wel eens optimistisch zijn. Zij realiseren zich echter lang niet altijd de mogelijke gevolgen van “kleine” problemen. Stel dat de ontwikkelaars van het PGB systeem alle koppelingen met gemeentes hadden geïmplementeerd behalve die met Hof van Twente. Zij zullen denken dat ze meer dan 99,9% van de gemeentes hebben aangesloten, maar hoeveel PGB houders krijgen nu geen geld? Ik weet het niet, maar het zouden er wel eens meer kunnen zijn dan je zou verwachten.

7. Blijf luisteren, juist als je jezelf wil bewijzen

Net als punt 4. over de back-up plannen speculeer ik hier even. Uit de twee uitzendingen die ik heb bekeken krijg ik de indruk dat staatssecretaris van Rijn zichzelf als manager wilde bewijzen. Dat hij wilde bewijzen krachtdadig te kunnen optreden en dingen voor elkaar te krijgen.

Als dat inderdaad zo is dan is hij daarbij waarschijnlijk te onvoorzichtig geweest en heeft hij waarschijnlijk waarschuwingen van goede capabele mensen genegeerd. Ik geef toe dat dit slechts een indruk is en dat ik dit niet hard kan maken, maar op grond van wat er in de media bekend is gemaakt kunt u zelf oordelen in hoeverre u het op dit punt met me eens bent. Dit is op te vatten als het punt prestige en is 1 van de 7 redenen voor het mislukken van grote projecten die ik eerder heb besproken.

Conclusie van de analyse van het PGB dossier van de SVB

We zien dat 4 van de 7 punten uit mijn artikel "7 redenen voor mislukken van grote (IT) projecten" van toepassing waren op het PGB project van de SVB. Ik kan eigenlijk alleen maar concluderen dat dit project gedoemd was te mislukken. Om het min of meer succesvol af te ronden had aanzienlijk meer tijd gegeven moeten worden.

Als dit al geconcludeerd kan worden op grond van publiek beschikbare informatie, kunt u zich voorstellen wat er al in een vroeg stadium mogelijk is met directe informatie van betrokkenen.

Nogmaals ik ben benieuwd in hoeverre mijn globale analyse klopt en ik hoor graag van direct betrokkenen (mag anoniem).

Waardering: 4.7 van 5.

Stemmen: 3

Gemaakt: 2015-06-06

Gepubliceerd:

Gewijzigd: 2015-12-06

Gepubliceerd door: Abits B.V.

Foto van Etienne Moerman

Boeiend artikel?

Vergeet dan niet het te delen.