Sinds 2005

Betere ICT, betere bedrijfsprocessen

Democratie is geweldig! Toch?

Ik mag iedere 4 jaar stemmen voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten en de Gemeenteraad. Ik heb dat altijd trouw gedaan. Een enkele keer wisselde ik van partij waarop ik stemde. Ik wist natuurlijk wel dat de partij waarop ik had gestemd af en toe standpunten innam waar ik het niet mee eens was. Indien deze partij in de regering komt dan moeten er bovendien compromissen worden gesloten waar ik niet achter sta.

Letters forming democracy held up by hands.

Stemadvies

Ik besloot eens naar een website te gaan voor een stemadvies. De stellingen die je krijgt voorgelegd zijn vaak simpel, nuance ontbreekt en de antwoordmogelijkheden bevatten geen enkele inbedding in de verdere problematiek. Een stelling is bijvoorbeeld dat Turkije nooit lid mag worden van de EU, maar stel nu dat Turkije vrijwel een kopie is geworden van Nederland. Op grond waarvan zou je dit dan nog willen verbieden? Voor de tweede kamer verkiezingen van 2012 krijg ik bij Kieskompas twee partijen geadviseerd die redelijk overeenkomen met mijn standpunten. In het beste geval komt van de 30 vragen mijn mening in 18 gevallen overeen met het standpunt van de partij die me wordt geadviseerd en in 3 gevallen is mijn mening tegenovergesteld aan het standpunt van die partij. In 9 gevallen is mijn mening of het standpunt van die partij neutraal. In 3 van deze 9 gevallen heb ik een standpunt dat ik wel verwoord wil zien. Bij deze beoordeling heb ik geen rekening gehouden met de onderlinge prioriteiten van de onderwerpen.

This way, that way signs

Wat betekent dit?

In 60% van de gevallen komt mijn mening overeen met die van de best passende geadviseerde partij. In 10% van de gevallen is mijn mening tegengesteld en in nog eens 10% van de gevallen wordt mijn standpunt niet vertegenwoordigd. Ofwel in 20% van de gevallen vertegenwoordigt de partij waarop ik zou moeten stemmen mijn mening niet. Zou ik op een andere partij stemmen dan is dit percentage nog hoger.

In 2011 zijn er bij de tweede kamer 279 wetsvoorstellen ingediend. Als we de eerder genomen 20% hierop kunnen toepassen dan betekent dit er voor 56 wetsvoorstellen een keuze wordt gemaakt waar ik het niet mee eens ben. Dat zijn in de 4 jaar tussen twee verkiezingen meer dan 200 wetsvoorstellen. Daarnaast worden nog begrotingsvoorstellen ingediend.

Hoewel in dit voorbeeld slechts in 20% van de gevallen de geadviseerde partij mijn standpunt niet vertegenwoordigd zijn de voorgelegde stellingen te simplistisch. Dit geldt overigens ook voor de partijstandpunten. Dat ik de koop van alcohol door jongeren onder de 18 niet wil verbieden wil niet zeggen dat ik vind dat ze maar onbeperkt moeten kunnen drinken. Het heeft er meer mee te maken dat ik denk dat het niet effectief kan worden gehandhaafd en dat er mogelijk andere manieren zijn om dit probleem effectiever aan te pakken.

Partijen die, net als ik, tegen dit verbod zijn vinden het mogelijk prima dat jongeren onder de 18 onbeperkt alcohol kunnen kopen. Dan is er dus toch een verschil in standpunten terwijl dat niet blijkt uit het stemadvies.

Als we het daadwerkelijke stemgedrag van de partijen bekijken dan blijkt dat af te wijken van de positie die de partij in het verkiezingsprogramma had staan. Kijken we bijvoorbeeld naar het verbod op het kopen van alcohol voor jongeren onder de 18 dan geeft KiesKompas aan dat D66, PVV en de VVD daar tegen zijn en de overige partijen voor. Kijken we hoe is gestemd dan zien we dat de VVD toch voor heeft gestemd en dat de overige partijen volgens hun programmapunt hebben gestemd.

Kijken we naar de verhoging van de pensioenleeftijd dan was het standpunt van PVV, 50plus en SP dat deze 65 moest blijven. De overige partijen vonden dat dit wel gewijzigd mocht worden. De stemmentracker laat echter zien dat de VVD voor het afzien van de pensioenleeftijd heeft gestemd en 50plus tegen. Dus deze beide partijen zijn van standpunt veranderd.

Nu heb ik er geen probleem mee als door voortschrijdend inzicht standpunten worden gewijzigd, maar ik ben dan altijd benieuwd naar de redenering. Mogelijk verandert dat ook mijn standpunt. Ik heb niets vernomen over deze wijzigingen van standpunt. Waarom hebben andere partijen hun standpunt niet gewijzigd? Ja, ik had deze informatie mogelijk zelf in de Kamerstukken kunnen opzoeken. De oorspronkelijke partijstandpunten zijn daar echter niet zonder meer terug te vinden.

Prioriteiten

Ik heb nog geen rekening gehouden met mijn prioriteiten. Onderwerp A vind ik bijvoorbeeld belangrijker dan onderwerp B, maar bij mijn geadviseerde partij is dat mogelijk andersom.

Op grond van verkiezingen wordt een regering gevormd. Hierbij worden regeerakkoorden gesloten waarbij compromissen worden gesloten op grond van de prioriteiten van de deelnemende partijen. Deze afwegingen en compromissen zijn niet noodzakelijkerwijs zoals ik ze zou maken.

Politieke naïviteit

Een minister of staatssecrataris probeert punten uit het regeerakkoord om te zetten in beleid. Hier is haast bij omdat het voor de volgende verkiezingen tot een positief resultaat moet leiden. Hierbij lijkt er weinig benul te bestaan van de complexiteit van de gewenste wijziging.

Neem het PGB-debacle. Het SVB kreeg oorspronkelijk minder dan 8 maanden voor de invoering van een compleet nieuw systeem waarbij de belastingdienst, het CAK, honderden gemeenten, 32 zorgkantoren en meer dan 1.500 zorgverleners zijn betrokken, zie een blogartikel van mij over een mogelijk nieuwe uitvoerder van de nieuwe PGB systematiek.

De oorspronkelijke eisen voor het nieuwe PGB systeem zijn deels strijdig. De controle vooraf is strijdig met de doelstelling van minder administratieve lasten voor de cliënt en leidt tot trage uitbetalingen. Het heeft eer alle schijn van dat er niet of nauwelijks kritische geluiden bij verantwoordelijke minister of staatsecretaris zijn aangekomen.

Ik heb intussen wetsvoorstellen gezien waarbij ik 100% achter de doelstelling sta, maar die in de praktijk moeilijk uitvoerbaar zijn. Kenmerken van een goede oplossing (eenvoud en uitvoerbaarheid) lijken het te verliezen van de kenmerken van een politiek compromis (complex, op 2 gedachten hinkend en moeilijk uitvoerbaar).

Meepraten, meedenken, meebeslissen

Het PGB-debacle is slechts 1 voorbeeld van wetgeving die onnodig ingewikkeld is of waarvan je van tevoren kunt zien dat het zijn doel niet bereikt. Binnen mijn expertise-gebied zou ik graag willen meepraten, meedenken en meebeslissen om dit soort problemen te voorkomen. Ik denk dat dit voor veel meer mensen geldt.

Dame met megafoon.

Democratie is geweldig, afgezien van ...

De best bij mij passende partij vertegenwoordigt een significant deel van mijn meningen niet of verkeerd. Een partij stemt niet altijd volgens haar programmapunten. Ik durf wel te speculeren dat mijn prioriteiten voor een significant deel afwijken van de prioriteiten van de best passende partij. Tenslotte verhoogt (impliciete) politieke druk de kans op beslissingen die niet naar het doel leiden of die tot projectfalen leiden.

Hoe kunnen we de democratie verbeteren?

De eerder genoemde knelpunten hoeven geen probleem te zijn als aanvullend aan het huidige democratisch proces burgers prioriteiten kunnen bepalen, kunnen meedenken en meepraten over de inhoud en implementatie van nieuwe wetgeving. Eigenlijk moeten burgers kunnen meedenken en meepraten over de doelen die behaald moeten worden, de manier waarop die doelen behaald kunnen worden en de te verwachtte effecten. Nieuwe wetgeving wordt namelijk niet zomaar ingevoerd, maar de bedoeling zal zijn een doel te bereiken.

Dit alles kan gratis en anoniem met ultrademocracy.org. Ideaal gezien zou er een fraudebestendig stemproces moeten zijn, maar daarvoor zou aansluiting op DigiD of vastlegging van biometrische gegevens of iets dergelijks noodzakelijk zijn. Uit privacy-overwegingen lijkt dat op dit moment ongewenst.

Doe mee met de Ultrademocratie

Help met het vinden van oplossingen op ultrademocracy.org

Laten we de wereld beter maken, te beginnen met Nederland.

Waardering: 1 van 5.

Stemmen: 1

Gemaakt: 2016-08-22

Gepubliceerd:

Gewijzigd: 2016-08-24

Gepubliceerd door: Abits B.V.

Foto van Etienne Moerman