Sinds 2005

Betere ICT, betere bedrijfsprocessen

Leve mislukte projecten!

Dit klinkt mogelijk een beetje vreemd en u had deze uitspraak waarschijnlijk niet van mij verwacht na mijn artikel 7 redenen voor mislukken van grote (IT) projecten en mijn bespreking van het PGB-project in 7 lessen over projecten uit het PGB / SVB dossier.

Toch bekijk ik mislukte projecten dit keer op een andere manier. De vraag die ik zou willen stellen is of een mislukt project altijd zo erg is.

Er bloeit iets moois op de restanten van ...

Wanneer is een project mislukt?

Om te beginnen moeten we onszelf natuurlijk afvragen wanneer een project mislukt is. Het is vrij algemeen geaccepteerd dat een project

  • op tijd moet worden opgeleverd;
  • binnen budget moet blijven; en
  • de gewenste functionaliteit moet leveren.

Het ligt dan ook voor de hand om een project mislukt te noemen als aan minimaal 1 van deze 3 niet wordt voldaan.

Niets positiefs aan mislukt project?

Kan een "mislukt" project dan echt helemaal nooit niets positiefs opleveren? Laten we eens wat voorbeelden bekijken om na te gaan of er echt nooit iets positiefs uit "mislukte" projecten voortkomt.

Medicijn tegen hoge bloeddruk en angina pectoris Voorbeeld 1

In de jaren 90 werd er een medicijn ontwikkeld tegen hoge bloeddruk en angina pectoris.

Dit medicijn bleek weinig effect te hebben, het voldeed dus niet aan de functionele eisen. Het bleek echter goed te helpen bij erectiestoornissen en het werd bekend onder de naam Viagra.

De hoogste jaaromzet was bijna 2 miljard USD en werd in 2008 bereikt. Dit kan nauwelijks een mislukking worden genoemd. Zo wil ik ook wel mislukken.

Handelsorganisatie Voorbeeld 2

In de zeventiende eeuw werd het VOC opgericht met als voor de hand liggend doel handelswinsten op de specerijenhandel met Azi쎫.

Pas 8 jaar na de oprichting was het mogelijk voor het eerst dividend uit te keren en dan nog voornamelijk in natura.

Gezien het risico van de investering zal een belegger dit niet beschouwen als een goede investering. Het VOC-kenniscentrum geeft aan dat er in de periode tot 1622 een gemiddeld jaarlijks rendement van 10% werd behaald.

Gezien de slechte aanvangsjaren zijn de latere jaren betere beleggingsjaren geweest. Tijdens het grootste deel van de 18e eeuw was het jaarlijks uitgekeerd dividend minimaal 12,5%.

Als we kijken hoe het VOC zich heeft ontwikkeld dan kunnen we zeggen dat de aanvang een mislukking was. De baten wogen de eerste 10 jaar niet op tegen de kosten, wat we op kunnen vatten als budgetoverschrijding.

Toch wordt het VOC in het algemeen als een groot succes gezien. Op grond van de latere jaren is dat ook begrijpelijk.

De "mislukking" van de beginjaren heeft zich dus ontwikkeld tot een groot succes.

Op grond van dit voorbeeld zou ik willen stellen dat binnen budget blijven opgevat moet worden als het voldoen aan het (financi쎫le) deel van een business case.

Deltawerken Voorbeeld 3

Vrijwel iedereen weet dat de watersnoodramp van 1953 aanleiding was voor de Deltawerken. Althans het plan, bedacht door Johan van Veen, bestond al voor die tijd, maar pas na de watersnoodramp was er voldoende urgentie voor actie. Binnen een maand werd de Deltacommissie ge쎯nstalleerd.

Eind 1955 bracht de Deltacommissie zijn laatste advies uit en enkele maanden later diende de commissie ook de Deltawet in bij de tweede kamer. Deze aanvaardde het wetsvoorstel eind 1957 waarna de eerste kamer een half jaar later volgde.

Volgens de commissie zou het Deltaplan in 25 jaar uitgevoerd moeten kunnen worden en 1,5 tot 2 miljard gulden kosten (680 tot 900 miljoen euro).

Deltawerken, de Zeelandbrug.

Na oplevering van diverse werken was in 1986 de inauguratie van de Oosterscheldekering. Dit was slechts enkele jaren na de oorspronkelijke termijn, wat voor zo'n looptijd een goede prestatie te noemen zou zijn.

Hiermee was echter nog steeds de Nieuwe Waterweg, en daarmee Rotterdam en haar achterland, niet beschermd. Wat veel mensen niet weten is dat ook Rotterdam in 1953 deels onder water heeft gestaan.

Pas in 1997 werd de Maeslantkering, die Rotterdam beschermt, afgerond. Dat is bijna 10 jaar na de oorspronkelijk voorziene oplevering, dus bijna 10 jaar te laat.

Bovendien is er sprake geweest van een aanzienlijke kostenoverschrijding.

Toch zal bijna niemand de Deltawerken een mislukt project noemen.

Sterker het wordt wereldwijd gezien als 1 van de moderne 7 wereldwonderen.

Als er echter voor de volledige afronding van de Deltawerken nog een watersnood zou hebben plaatsgevonden dan zouden er waarschijnlijk mensen zijn geweest die het project wel als mislukt zouden zien.

Ik ga er echter vanuit dat de bescherming die op dat moment wel afgerond zou zijn wel degelijk gebieden beschermd zou hebben en mensenlevens gered zou hebben. Ik zou het dan ook nog steeds niet als mislukt beschouwen.

Daarnaast hebben de Deltawerken voor werkgelegenheid gezorgd en tot expertise geleid die in de rest van de wereld zeer gevraagd is. Het levert dus nog geld op ook.

De les niet alle mislukte projecten zijn mislukt

Ik heb hierboven met publieke voorbeelden 2 projecten laten zien die over het budget gingen (VOC, Deltawerken), een project dat niet aan de functionele eisen voldeed (Viagra) en een project dat pas ver na de oorspronkelijke deadline werd voltooid (Deltawerken).

Toch wordt geen van deze projecten als een mislukking beschouwd.

Wat ik in dit artikel probeer duidelijk te maken is dat sturing op en planning van een project belangrijk is, maar dat er omstandigheden bestaan waarin sturing en planning niet te strak moet worden gehanteerd.

Onderzoeksprojecten

Onderzoeksprojecten zoals dat van Viagra zijn niet goed te sturen. Soms levert het wat op, maar vaak ook niet. Toch moeten dit soort projecten voldoende kans krijgen, want de wereld zit vol met producten die per ongeluk ontdekt zijn, duurder dan begroot of te laat werden opgeleverd.

Andere bekende voorbeelden van per ongeluk ontdekte producten zijn de magnetron en teflon.

In een (onderzoeks-)project worden dingen gedaan die nog nooit eerder of nog nooit op die manier zijn gedaan.

Het zal duidelijk zijn dat dit een verhoogd risico op "mislukking" geeft.

Ambitieuze projecten

Een ambitieus project, zoals bijvoorbeeld het VOC of de Deltawerken, hebben ook een verhoogd risico dat het op minimaal 1 van de 3 eerder genoemde succescriteria faalt.

Als er echter voldoende rechtvaardiging is voor het doel en er voldoende tijd en middelen beschikbaar gesteld kunnen worden, met het risico dat het doel niet wordt gehaald, dan moet flexibel worden omgegaan met overschrijdingen van budget en opleverdata.

Uiteindelijk levert het doel hiervoor voldoende rechtvaardiging. Het doel voor het PGB-systeem van het SVB valt hier wat mij betreft niet onder.

De Deltawerken, net als de Betuwelijn en de HSL, wel.

Wat betreft de Betuwelijn en de HSL zijn het infrastructurele projecten die pas op de zeer lange termijn hun kosten terugverdienen.

Doordat de overheid op korte / middellange termijn deze kosten via de vervoerders wil terugverdienen, maar geen lange termijn concessies wil afgeven, wordt deze infrastructuur onderbenut.

Deze onderbenutting is de ware mislukking. Gezien de enorme investeringen van zulk soort projecten is er geen business case dat door een normaal bedrijf gedragen kan worden.

Dit soort investeringen, die pas na een aantal decennia terugverdiend kunnen worden, moet de overheid doen. Dit op te korte termijn proberen terug te verdienen leidt tot onderbenutting van deze dure infrastructuur en verspilling van middelen.

En nu? Wat als uw project dreigt te mislukken?

Er kunnen goede redenen zijn om overschrijding van budget of opleverdata te accepteren. Net als er goede redenen kunnen zijn om andere functionaliteit te accepteren.

In veel gevallen zijn er echter ook goede redenen om projecten te stoppen bij overschrijding van budget of opleverdatum of als de functionaliteit niet kan worden geleverd.

Zolang hiervan wordt geleerd is het nog steeds geen volledige mislukking, maar leergeld. De les moet dan wel worden onthouden.

Bij ieder project moet bij overschrijding van budget of opleverdatum, of het niet kunnen leveren van de gewenste functionaliteit, een afweging worden gemaakt of het moet worden gestopt of niet.

Dit is de complexiteit van het werkelijke leven dat we terugzien in onze projecten. Dit maakt de afwegingen niet gemakkelijk.

U zult

  • uw doelen en beschikbare middelen op een rijtje moeten hebben
  • de mogelijke ontwikkelingsrichtingen van het project kunnen inschatten
  • correctiemogelijkheden kunnen inschatten
  • de haalbare resultaten kunnen inschatten

Waardering: 5 van 5.

Stemmen: 1

Gemaakt: 2015-11-08

Gepubliceerd:

Gewijzigd: 2015-11-27

Gepubliceerd door: Abits B.V.

Foto van Etienne Moerman

Leuk? Interessant?

Laat anderen ook genieten!