Sinds 2005

Betere ICT, betere bedrijfsprocessen

Waarom een PGB-systeem niet gebouwd door de SVB gaat mislukken

Een deel van de tweede kamer wil dat de PGB betalingen niet meer door de SVB worden gedaan. Het project dat daarvoor nodig is zal echter ook mislukken. Waarom? Lees dat hieronder.

De betaling zelf is niet erg spannend, maar de tweede kamer bedoelt natuurlijk dat ook het ondersteunende systeem door een andere organisatie dan de SVB wordt gebouwd en daar gaat het mis. De gemeenten moeten de uitbetaling gaan doen? En dat moet al in 2018 ingaan? Dit lijken de voorstellen en dat is gedoemd te mislukken.

Briefhoofd van SVB

Waarom moest de huidige PGB-systematiek er komen?

De nieuwe PGB-systematiek moest er komen om controle vooraf te kunnen uitvoeren, dit blijkt uit het antwoord op een kamervraag (vraag 9 binnen deze link).

Met controle vooraf wordt hier het voorkomen van fraude bedoeld. De samenstelling van de hele keten ademt deze sfeer uit en is er op gericht om onterechte uitbetalingen te voorkomen. Heel expliciet staat dit in een audit die al in maart 2014 is opgeleverd aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Dieperliggende oorzaken van de PGB-problematiek

De problemen met het PGB systeem hebben dieper liggende oorzaken. Hieronder bespreek ik deze beknopt.

Lange keten voor PGB aanvraag

De SVB doet de uitbetaling en is verantwoordelijk voor de ondersteunende systemen. Voordat de SVB de uitbetaling doet moet de gemeente beoordelen of de patiënt aanspraak maakt op het PGB en het Centraal Administratiekantoor (CAK) beoordeelt of er een eigen bijdrage moet worden betaald. Hiervoor vraagt het CAK gegevens op bij de belastingdienst. Verder moet de budgethouder een contract opstellen met de zorgverlener. Dit contract en de zorgverlener moeten dan weer worden beoordeeld door de gemeente en het zorgkantoor.

Het lijkt nu misschien anders, maar SVB, CAK, de zorgkantoren, de gemeenten en de belastingdienst zijn partijen die op termijn hun deel van de keten redelijk soepel moeten kunnen laten verlopen. De gegevensuitwisseling tussen deze organisaties zou op termijn (over minimaal 1 jaar) redelijk soepel moeten verlopen.

Veel kleine zorgverleners en de meeste pgb-houders zijn dit soort ingewikkelde administratieve processen niet gewend en daar zullen de nodige problemen optreden wat betreft verkeerd opgestelde contracten, vergeten van gegevens die moeten worden verstrekt, verkeerd begrepen vragen en instructies. De wetgeving is ingewikkeld, dus we kunnen dit de kleine zorgverleners en de pgb-houders niet kwalijk nemen. Het zorgt echter wel voor vertraging bij de uitbetaling.

Teveel partijen betrokken bij PGB-aanvraag

Een lange keten kan worden uitgevoerd door een beperkt aantal partijen, maar de wetgever heeft ervoor gekozen om de verantwoordelijkheid te verspreiden over een groot aantal partijen. Naast de SVB, het CAK en de belastingdienst gaat het om 393 gemeenten, 10 (?) zorgkantoren, 1598 thuiszorginstellingen, overige zorgverleners en de pgb-houder zelf. Tussen zoveel partijen moet veel afstemming plaats vinden en er moet veel informatie worden uitgewisseld.

Dit leidt tot vertraging en overhead (hogere kosten) ten opzichte van de situatie waar alles door 1 organisatie kan worden uitgevoerd. Dit was nu precies een bevinding uit een in april 2015 gepubliceerde contra expertise.

Te weinig tijd voor nieuwe PGB-systeem

Pas in mei 2013 ontving de SVB een verzoek om een plan van aanpak op te stellen voor de invoering van een systeem van trekkingsrechten met ingang van 2014. Deze invoeringsdatum was zo absurd dat de invoering met een jaar is uitgesteld. Niettemin laat dat maximaal 20 maanden over voor de invoering. Effectief zal dit nog aanzienlijk minder geweest zijn. Gezien de complexiteit en het aantal betrokken partijen is deze termijn veel te kort en dat is gebleken.

Nadruk op controle vooraf bij PGB-aanvragen

Om fraude te verminderen ligt de nadruk in de PGB-keten sterk op controle vooraf. Dat betekent dat betalingen pas worden gedaan als bepaalde controles zijn uitgevoerd en tot een positief resultaat hebben geleid. Als je zo’n systeem in 1 klap invoert dan kun je verwachten dat betalingen minder soepel gaan dan bij een systeem waar de betaling achteraf plaats vindt. Sterker zelfs als het huidige PGB-systeem perfect draait dan nog zullen betalingen later zijn dan bij controle achteraf zoals bij het oude PGB-systeem. Maar daar ging het toch om?

Niettemin moet je een systeem van controles vooraf niet in 1 klap proberen in te voeren. Voeg ieder jaar bijvoorbeeld 1 of 2 controles toe, dat maakt de wijzigingen behapbaar en geeft alle betrokkenen de mogelijkheid te wennen. Bovendien ontstaat zo tijd om gevonden fouten te corrigeren.

Doelstelling nieuwe PGB-programma strookt niet met wetgeving

In een review die in maart 2014 al is opgeleverd staan de doelen van het nieuwe PGB programma genoemd. Een aantal punten uit deze doelstellingen staan haaks op de wetgeving die moet worden ondersteund. Het gaat dan met name om de volgende doelstellingen

  • Minder administratieve lasten voor de cliënt
  • Een hoog beveiligingsniveau
  • Een alternatief voor mensen die niet met een computer kunnen werken
  • Koppelbaarheid met systemen met vergelijkbare doelstellingen
  • Een goede prijs/kwaliteitsverhouding

Minder administratieve lasten voor de cliënt

De budgethouder moet in de nieuwe systematiek een contract met de zorgverlener opstellen en laten beoordelen. Daarnaast moet de zorgvraag worden beoordeeld. Dit is een hogere administratieve lastendruk voor de cliënt dan vroeger toen alleen een aanvraag moest worden gedaan waarna de cliënt het geld op de rekening kreeg gestort.

Een hoog beveiligingsniveau

Veel betrokken partijen betekent veel betrokken medewerkers die (een deel van) de gegevens van een cliënt moeten kunnen zien. Dit maakt een hoog beveiligingsniveau niet onmogelijk, maar wel erg moeilijk.

Een alternatief voor mensen die niet met een computer kunnen werken

Ik ben geen PGB-specialist, maar ik weet intussen voldoende van het implementeren van wetgevingsprocessen om te weten dat de meeste burgers geen aanvraag zullen kunnen doen zonder begeleiding van een expert. Dit levert een extra knelpunt op bij de PGB-aanvraag. In dat geval moet namelijk een schriftelijke of mondelinge aanvraag van een cliënt veelal door een medewerker in het systeem worden ingevoerd. Dit leidt tot vertraging (maken afspraak) en vergroot de kans op vergissingen.

Koppelbaarheid met systemen met vergelijkbare doelstellingen

Waarom? Wat zijn dat voor systemen? Als er al systemen bestaan met een vergelijkbare doelstelling waarom worden die dan niet gebruikt? In deze vorm leidt deze doelstelling slechts tot hogere complexiteit en hogere kosten terwijl het nut volkomen onduidelijk is.

Een goede prijs/kwaliteitsverhouding

Dit is een nietszeggende onmeetbare doelstelling. Over welke prijs hebben we het? En welke kwaliteit? Een bijna gratis systeem voor een waardeloze kwaliteit? Blijkbaar wordt niet de huidige prijs / kwaliteitsverhouding bedoeld, maar welke dan wel? En is die nog haalbaar?

Gezien de complexe wetgeving waarbinnen het PGB-systeem moet werken kunnen we in ieder geval verwachten dat het systeem relatief duur zal zijn en de kwaliteit niet erg hoog zal zijn. Dat neemt niet weg dat dit het best haalbare kan zijn. En ja, met de kennis achteraf is het altijd mogelijk om aan te geven waar het goedkoper of beter kan.

Problematiek was te voorzien

De lange keten, de vele betrokken partijen en de nadruk op controle vooraf waren al bekend bij het opstellen van de wetgeving. De keuze voor een invoering in 1 klap betekent een traject van minimaal 2 tot 3 jaar. Zoveel tijd was SVB echter niet gegeven.

Beter was een geleidelijke invoering geweest. Bijvoorbeeld eerst de aansluiting van alle gemeenten zodat die de beoordelingen op het trekkingsrecht zouden kunnen doen. Vervolgens aansluiting van de zorgkantoren zodat zij de beoordeling van de zorgcontracten zouden kunnen doen. En zo steeds meer partijen aansluiten. Dit leidt ook tot een totaal traject van minimaal 2 tot 3 jaar, maar de baten (controles vooraf) zouden sneller kunnen starten. Bovendien zou de planning gemakkelijker kunnen worden aangepast als tegen ernstige knelpunten wordt opgelopen. Effectief wordt dit traject nu ook zo uitgevoerd alleen ongepland.

De problematiek was te voorzien en was ook voorzien. In het review rapport dat in maart 2014 is opgeleverd aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport staat dat “invoering op 1 juli 2014 respectievelijk 1 januari 2015 niet of nauwelijks haalbaar is” en “de mindset bij alle betrokken stakeholders om urgentie en volwaardig commitment te geven aan het programma.”.

Een verdere aanbeveling was “Richt je bij de inrichting van de processen en de realisatie van de ICT-componenten (zowel bij SVB, zorgkantoren als gemeenten) op het hoogstnoodzakelijke in het licht van 1 juli 2014 en 1 januari 2015 en bouw het later verder uit.” en dat lijkt SVB te hebben gedaan. Dat valt ze dan ook niet kwalijk te nemen.

SVB is echter niet vrij van blaam. Zij hadden om te beginnen moeten aangeven dat 2015 onhaalbaar was voor het gevraagde systeem en ze hadden slechts een geleidelijke invoering moeten accepteren. Verder blijken er uit de uitgevoerde contra expertise een aantal dingen niet in de haak te zijn waarvan iedere IT-er weet dat het essentieel is (bijvoorbeeld het belang van test-straten die afwezig bleken).

In grote lijnen lijkt de SVB het echter redelijk te hebben gedaan. In de conclusies van de dezelfde contra expertise staat bijvoorbeeld “dat de in 2014 nieuw ontwikkelde software (Treks en portalen) wel degelijk een voldoende scoren op de onderzochte kwaliteitsaspecten” en “de huidige problematiek in het PGB-proces niet gekwalificeerd mag worden als een technisch ICT-probleem. Er is in onze ogen veeleer sprake van een ketenprobleem (afstemming diverse partijen).”. Een aantal oude systemen moeten worden aangepast om beter met de nieuwe situatie overweg te kunnen. Er zullen best, onder druk, wat kritische geluiden uit het oorspronkelijke rapport zijn verdwenen, maar in grote lijnen liggen de bevindingen voor de hand en zijn ze volkomen geloofwaardig. Verdwenen bevindingen zijn vermoedelijk meer detaillering.

Welke fouten gaat een andere uitvoerder van het PGB-systeem maken?

Een aantal punten waar de SVB last van had zijn niet weggenomen. Dit leidt bij een andere uitvoerder tot dezelfde problemen. Daarnaast gaan er nog enkele nieuwe fouten worden gemaakt.

Onvoldoende tijd

De politiek lijkt alweer onvoldoende tijd te geven en aan te koersen op invoering per 2018 dat zou opnieuw een maand of 20 geven en dit is veel te kort. Er staat weliswaar op z’n vroegst, maar het is wel een indicatie dat bij de politiek de complexiteit van dit soort systemen nog steeds niet is doorgedrongen. Een invoering in delen lijkt nog steeds niet te worden overwogen.

Niet luisteren naar kritische geluiden

De nieuwe uitvoerder wil ten koste van alles een mislukking voorkomen en zal een sterke projectmanager kiezen. Deze zal de neiging hebben zijn eigen plan te trekken en niet luisteren naar kritische geluiden. Juist dit is een risicofactor en een reden waarom het huidige PGB systeem zoveel problemen kent. Deze neiging zal nog worden versterkt doordat er onvoldoende tijd wordt gegeven.

Prestige als risicofactor

De nieuwe projectmanager zal zichzelf waarschijnlijk willen bewijzen, lukt het dan staat het goed op het cv, lukt het niet dan is hij/zij niet de enige die het niet is gelukt. Complexiteit als risicofactor

Als de wetgeving niet wordt veranderd en niet in delen wordt ingevoerd blijft de complexiteit hoog. De VVD denkt dat de opdracht bij de gemeenten moet worden neergelegd. Dit betekent niet 1, maar vele honderden verantwoordelijken (formele opdrachtgevers). Ik zal voor het gemak veronderstellen dat de daadwerkelijke uitvoering bij een enkele partij komt te liggen, bijvoorbeeld de VNG of het KING. Die partijen ontkomen er echter niet aan om met vele gemeenten te moeten overleggen over visie, planning en uitvoering. Aangezien de gemeenten formele opdrachtgevers zouden zijn kan de VNG of KING slechts uiterst moeilijk iets afdwingen. Met zoveel verantwoordelijken wordt het project een tijdrovende en kostbare klus. de SVB kan nu vanuit zijn rol meer een vuist maken dan de VNG of KING kan.

Bestaande systemen worden genegeerd

Wat de politiek lijkt te vergeten is dat er al een hele infrastructuur van systemen ligt, ieder met bepaalde gegevens die van belang zijn. Er lijkt gedacht te worden dat er slechts een uitbetalingssysteem moet worden gebouwd. Dat uitbetalingssysteem moet echter aangesloten worden op diverse basisadministraties, op registraties van zorgverleners en op administraties van zorgkantoren. Met name de aansluitingen zorgen voor problemen. Begint de bouw van een nieuw systeem dan moeten deze aansluitingen opnieuw worden ontworpen en gebouwd. Bovendien zullen diverse al bestaande ondersteunende systemen dan nieuw moeten worden gebouwd.

Ditzelfde geldt voor de kennis van wet- en regelgeving op het gebied van PGB. Deze is bij het SVB in de voorgaande PGB-systematiek, in de aanloop naar de nieuwe systematiek en tijdens de ontwikkeling van het nieuwe systeem opgebouwd.

Lessen uit het verleden worden niet geleerd

Er is al veel werk gedaan en veel knelpunten zijn bekend. In diverse rapporten wordt aangegeven wat wel en wat niet goed werkt bij de SVB en andere partijen. Beginnen we opnieuw bij een andere uitvoerder dan wordt veel van deze informatie waardeloos. Een nieuwe sterke projectmanager zal mede door tijdgebrek de meeste, zo niet alle, bevindingen naast zich neerleggen. Daarnaast zal een nieuwe projectmanager niet willen worden geassocieerd met de “mislukking” van de SVB.

Hoe kan het dan wel?

Ideaal gezien zou het uitbetalingsproces van de PGB moeten worden vereenvoudigd. Dit betekent echter dat de wetgeving op dit gebied moet worden vereenvoudigd. Het politieke spel laat echter geen ruimte voor dit soort oplossingen, het leidt slechts tot oplossingen als (indirecte) subsidie voor oudere werknemers om deze aan een baan te helpen en tegelijkertijd een (indirecte) subsidie voor jongere werknemers om deze aan een baan te helpen. Een baan kan echter slechts 1 keer vergeven worden.

Een ander voorbeeld waartoe het politieke spel leidt is eerst het verhogen van de AOW- en pensioenleeftijd omdat mensen langer leven en te weinig premie opbrengen om vervolgens het opbouwpercentage voor het pensioen (dus de pensioenpremie) te verlagen met als argument dat mensen langer doorwerken. Intussen worden de pensioenpremies weer verhoogd vanwege de dekkingstekorten van de pensioenfondsen.

Als vereenvoudiging van de wetgeving niet haalbaar is dan ligt het voor de hand om te leren van eerder gemaakte fouten. Bij de SVB lopen de nodige criticasters rond die weten waar de huidge problemen zitten. Verder zijn er rapporten verschenen die zwakke plekken in de IT-systemen van de SVB aangeven.

In plaats van een andere organisatie opnieuw het wiel te laten uitvinden ligt het meer voor de hand dat de SVB rigoureus alle problemen aanpakt. Daarbij moet werk gemaakt worden van de kritiek van de eigen medewerkers en moeten een aantal bestaande systemen op de schop.

Daarnaast moet er veel aandacht komen voor gegevensuitwisselingen met andere partijen in de keten. Sommige van deze andere partijen lijken problemen te hebben, deze moeten in kaart gebracht worden en worden aangepakt.

De cultuur van de (IT-)afdelingen bij SVB moet opener en er moet een rem komen op externe inhuur. Dit laatste kan bijvoorbeeld door een maximum bedrag te stellen aan inhuur die komt van hetzelfde bedrijf (inclusief moedermaatschappijen en dochterondernemingen ervan) als de projectleider. Blijft de PGB-wetgeving dan de komende 2 tot 3 jaar stabiel dan moet het mogelijk zijn om over 2 jaar een goed werkende keten te krijgen.

Samenvatting

SVB heeft een aantal steken laten vallen. Er moest richting de politiek veel meer tegengas gegeven worden en er is een opener cultuur nodig waarin kritische communicatie met eigen medewerkers gewoon wordt en serieus genomen wordt.

Verder zijn volkomen menselijke trekjes zoals bijvoorbeeld gevoeligheid voor prestige en druk een risico. Hier bewust van zijn en maatregelen nemen is dringend nodig, maar gebeurt lang niet altijd. Gezien de huidige situatie denk ik dat het nu overhevelen van het PGB-systeem naar een andere partij gaat mislukken en veel extra geld gaat kosten. Wordt het PGB-systeem toch overgeheveld, lees dan dit artikel na 2 jaar nog eens.

Intussen heeft het SVB extra tijd gekregen, naar ik meen een half jaar. Ik voorspel dat het systeem dan nog steeds niet soepel loopt. Het zal zeker nog 1 tot 2 jaar duren voordat de keten een beetje soepel begint te lopen. Cliënten en zorgverleners zullen dan nog steeds niet tevreden zijn, maar dat is inherent aan de systematiek die in de betreffende wetgeving zit.

Waardering: 5 van 5.

Stemmen: 2

Gemaakt: 2016-03-08

Gepubliceerd:

Gewijzigd: 2016-03-16

Gepubliceerd door: Abits B.V.

Foto van Etienne Moerman