Sinds 2005

Betere ICT, betere bedrijfsprocessen

Hoe om te gaan met complexe zaken

Complexiteit is lastig. Waarom is complexiteit lastig? Het maakt begripsvorming moeilijk en daardoor wordt het lastig om te redeneren over oorzaak en gevolgen. Het maakt het moeilijk om de gevolgen van een willekeurige actie in te schatten.

Complexiteit verhoogt dan ook de kans op fouten. De gevolgen hiervan voor complexe projecten laten zich raden. Wat kunnen we doen om complexiteit hanteerbaar te maken?

Complexiteit hanteerbaar maken

Er zijn diverse manieren die kunnen helpen bij het beter hanteerbaar maken van complexiteit. Vaak kunnen meerdere manieren tegelijkertijd worden toegepast, dit is zelfs aan te raden. Ik bespreek hieronder enkele van deze manieren.

Opstellen van modellen om complexiteit te reduceren

Al duizenden jaren wordt geprobeerd de werkelijkheid te begrijpen door het opstellen van modellen. Om deze begripsvorming te ondersteunen wordt in een model slechts een deel van de werkelijkheid beschouwd.

Dit deel moet de, voor de probleemstelling, relevante eigenschappen bevatten. Niet of minder relevante delen worden weggelaten.

Vrouw denkt aan complex schema met pijlen.

Voorbeeld

We veronderstellen over het algemeen dat de zwaartekracht overal op aarde gelijk is, dus dat alles overal op aarde op dezelfde weegschaal hetzelfde weegt. Ofwel een kilo suiker weegt niet alleen in Nederland 1 kilo, maar op de gehele wereld. Deze veronderstelling is voor de meeste van ons het model dat we hebben van de zwaartekracht.

Deze veronderstelling werkt in de praktijk prima ondanks dat de veronderstelling niet waar is.

Op de evenaar weegt iets minder dan op de polen. De in Nederland afgewogen kilo suiker weegt op de evenaar minder dan 1 kilo en op de polen meer dan 1 kilo! Dit komt door de afplatting van de aarde, de aarde is geen perfecte bol.

Op de top van de Mount Everest weegt dezelfde kilo suiker dan weer minder dan aan de voet van de Mount Everest. Verder zijn er nog gebieden in de aardkorst die een andere dichtheid hebben dan gemiddeld, ook daar weegt dezelfde kilo suiker niet hetzelfde als in Nederland. En dan hebben we nog dingen als getijdenwerking en zwaartekrachtgolven die ik voor het gemak negeer.

De werkelijkheid, met al deze effecten, is complex. Door een eenvoudig model te hanteren (iets weegt overal op aarde hetzelfde) kunnen de meeste van ons echter prima uit de voeten en begrijpen we bijna alle situaties die met gewicht te maken hebben.

Het opstellen van modellen wordt in de natuurwetenschappen al eeuwen met groot succes toegepast, sterker de oude Grieken hadden in de oudheid (ongeveer 2000 jaar geleden) al het model van een bolvormige aarde. Binnen de sociale en economische wetenschappen is het toepassen van modellen echter aanzienlijk minder succesvol. Het gedrag van mensen is daarin de complexiteit veroorzakende factor.

Complexiteitsreductie door verdeel-en-heers

De Romeinen pasten deze tactiek al toe en ook in de middeleeuwen werd deze tactiek volop toegepast. Het doel was in deze gevallen echter macht. Door vijanden verdeeld te houden kon een grote overmacht onder de duim gehouden worden. Als we een complexe werkelijkheid zien als vele vijanden dan moeten we deze complexe werkelijkheid dus verdeeld houden. Een beetje gekunstelde overgang, maar het werkt wel. Door complexe problemen op te splitsen in kleinere delen wordt de complexiteit beter beheersbaar.

Complexiteit kan ontstaan door de grootte van systemen (of projecten) of door onvoorspelbare factoren. Grote systemen met minder voorspelbare delen zijn al snel complex.

Denk bijvoorbeeld aan de loonaangifteketen waar politieke partijen, ministeries, UWV, de belastingdienst, softwareontwikkelaars, accountants, administratiekantoren, inhoudingsplichtigen, werknemers, uitkerings- en pensioengerechtigden allemaal een rol spelen. Deze partijen staan in meer detail beschreven in Betere loonaangiftegegevens goed voor Nederland

Om in 1 keer een systeem te bouwen dat dit gehele "ecosysteem" omvat is moeilijk. Dat bleek ook tijdens de invoering in 2006.

Maken we een aantal opsplitsingen in bijvoorbeeld wet- en regelgeving, ketenlogistiek, loonaangiftebericht en processen dan wordt het al beter beheersbaar. In de loonaangifteketen is inderdaad een opslitsing gemaakt in diverse aandachtsgebieden. Het blijft ingewikkeld en er moet veel werk gedaan worden waarbij meerdere van deze gebieden betrokken zijn, maar het is op deze manier eenvoudiger om bijvoorbeeld de kwaliteit van de polisgegevens te verbeteren. Althans om erover te redeneren en te bepalen wie daarbij betrokken moeten zijn en hoe dat kan worden geregeld. Wel blijft er een behoefte aan mensen die de verschillende gebieden aan elkaar kunnen koppelen.

Dit verdeel-en-heersprincipe werkt uitstekend. Dat zal de reden zijn dat het zoveel wordt toegepast. Wilt u weten hoe u dit in IT-projecten en IT-systemen toepast?

Complexiteit beheersen door best-practices, templates en dergelijke

Ik gebruik de term lijstjes voor best-practices, templates, richtlijnen en dergelijke. Dit is niet oneerbiedig bedoeld, maar het is gemakkelijker in de communicatie. Je zou kunnen zeggen dat de term lijst een model is voor best-practices, templates, richtlijnen en dergelijke.

Door lijstjes te gebruiken voorkomen we dat we (ongewenste) effecten die kunnen optreden over het hoofd zien.

De complexiteit wordt er niet minder door, maar dit soort lijstjes werken als geheugensteuntje om ervoor te zorgen dat we met alle bekende interacties rekening hebben gehouden.

Dit werkt uitsluitend als onderdelen die niet relevant zijn voor het project waar we aan werken van de lijst worden verwijderd. Doen we dit niet dan wordt het project onnodig complex.

Lijstjes worden over het algemeen gebaseerd op eerdere ervaringen. Een project dat iets heel nieuws toepast moet dan ook uitkijken met lijstjes.

Ten eerste kunnen de bekende lijstjes tekort schieten.

Ten tweede kunnen punten uit bekende lijstjes de werkzaamheden op het nieuwe gebied onnodig in de weg zitten.

Met de nodige voorzichtigheid kunnen dit soort lijstjes een prima middel zijn om met complexiteit om te gaan. Het vermindert de complexiteit niet, maar het maakt de complexiteit wel beter beheersbaar.

Met multidisciplinaire teams complexiteit beheersen

Waarschijnlijk hebben er altijd al multidisciplinaire teams bestaan. De ene persoon is namelijk beter in het ene onderwerp en een ander is beter in een ander onderwerp. Enkele decennia geleden werd het multidisciplinair werken populair. Het hoe en waarom daar ga ik niet op in. Ook de vraag of de populariteit terecht was en wat van het multidisciplinair werken is terecht gekomen sla ik over. Ik kijk hier slechts naar de gevolgen voor het om kunnen gaan met complexiteit.

Naarmate een probleem complexer wordt bestrijkt het vaak meer vakgebieden.

Het ligt dan voor de hand om voor ieder vakgebied specialisten in te zetten. Ieder afzonderlijk doorgrondt dan een deel van het probleem en als geheel doorgronden ze het gehele probleem.

Door bijvoorbeeld gezamenlijk de gevolgen van een actie te bespreken is er een aanzienlijke kans dat alle relevante gevolgen in beeld worden gebracht.

Voorbeeld

Door het gezamenlijk bespreken van de gevolgen van een wetswijziging kan een keten van gevolgen en daarvoor benodigde acties worden opgesteld. Zo kan worden bepaald wat de wetswijziging betekent voor de uitvraag van gegevens bij inhoudingsplichtigen, of inhoudingsplichtigen deze gegevens wel in hun administratie hebben, in welke vorm de uitvraag gaat plaatsvinden, of er aanpassingen in software nodig zijn, of er systemen moeten worden aangepast, of de processen nog passend zijn, enzovoort.

Multidisciplinaire teams zijn een praktische manier om met complexiteit om te gaan. Daardoor gaan er nog zoveel complexe projecten min of meer goed.

Flexibiliteit voor betere beheersbaarheid complexiteit

Complexe projecten leiden vaak tot wijzigende situaties en inzichten. Om complexiteit de baas te blijven is het van belang om het project aan deze wijzigende situaties en inzichten aan te passen.

Kortom er is flexibiliteit gewenst om te voorkomen dat we achter de feiten aanlopen. Als we halsstarrig vasthouden aan de oorspronkelijke situatie en de oorspronkelijke inzichten dan gaan werkelijkheid en project steeds verder uit elkaar lopen. Hierdoor wordt het project niet alleen complexer, maar bij oplevering van het resultaat zal dat minder bruikbaar zijn dan de bedoeling is.

Pragmatisch complexiteit aanpakken

Tijdens complexe projecten zal het regelmatig voorkomen dat een standaard aanpak niet werkt. Het is dan verstandig om na te gaan of er fouten zijn gemaakt. Kunnen er na een redelijke onderzoekstijd geen fouten worden gevonden dan is het verstandig om een andere aanpak te kiezen.

Door vast te houden aan de oorspronkelijke aanpak moet je steeds verder in details duiken om te achterhalen waarom de aanpak niet werkt. Door deze extra details wordt de complexiteit groter.

In plaats daarvan kan beter een keuze worden gemaakt voor een andere kansrijke aanpak. Dit kan iedere willekeurige aanpak zijn die werkt. In die zin zijn we erg pragmatisch bezig.

Voor kritische systemen kunnen we echter lang niet zo pragmatisch zijn. Voor die systemen moeten we ons ervan verzekeren dat ze voldoende veilig zijn. Projecten voor kritische systemen zijn dan ook veel complexer dan projecten voor andere systemen.

Waardering: 2 van 5.

Stemmen: 1

Gemaakt: 2015-12-06

Gepubliceerd:

Gewijzigd: 2015-12-19

Gepubliceerd door: Abits B.V.

Foto van Etienne Moerman

Deel dit artikel