Sinds 2005

Betere ICT, betere bedrijfsprocessen

Opstellen eisen moeilijk?

Opdrachtgevers en gebruikers hebben vaak moeite met het bepalen van de eisen waaraan een IT-systeem moet voldoen. De ideale man / vrouw beschrijven is (deels) om dezelfde redenen moeilijk. Wat moet de ideale man / vrouw kunnen en doen? Wat moet het ideale IT-systeem kunnen? Ofwel wat zijn de functionele eisen?

De sleutel tot het hart.

Waarom is het opstellen van functionele eisen moeilijk?

Er zijn vele mogelijke eisen die aan de ideale man / vrouw gesteld kunnen worden. Vanwege het ontastbare karakter van software geldt dit ook voor softwaresystemen. Voor tastbare producten geldt dit in mindere mate. De functionele eisen die aan een weg worden gesteld zijn veel duidelijker. Hij moet van A naar B gaan, er moet verkeer over kunnen met bepaalde afmetingen en gewicht en hij moet onder alle weersomstandigheden berijdbaar zijn. Dan zijn er aanvullende eisen als veiligheid en overlastbeperking.

De ideale man of vrouw moet humor hebben, er goed uitzien, intelligent zijn, charmant, verleidelijk, avontuurlijk, betrouwbaar, .....

Iedereen heeft hier zijn eigen lijstje, maar problematischer is dat we allemaal een ander beeld hebben van deze eigenschappen. Betekent humor hebben de hele dag moppen tappend door het leven gaan, of sporadisch een subtiele woordspeling?

Hetzelfde geldt voor softwaresystemen. Een asset lifecycle management systeem (ALM-systeem) moet assets gedurende hun levenduur beheren, maar wat voor assets? Ook hier kunnen verschillende mensen verschillende beelden hebben. Gaat het om goederen, productiemiddelen, transportmiddelen of financiële assets? En wat wordt bedoelt met beheren? Registreren van aankoop, verkoop, (ver)huur? En reparaties en onderhoud moet dat ook worden geregistreerd? En de risico’s op verlies van of schade aan de (financiële) asset?

Opstellen functionele eisen moeilijk door veelheid mogelijkheden

Hierboven heb ik slechts enkele van vele mogelijkheden genoemd. Zowel voor de ideale partner als voor een ALM/software systeem kunnen nog vele mogelijkheden worden verzonnen, de lijst is bij wijze van spreken onuitputtelijk. Maar zijn alle eisen belangrijk of zelfs maar relevant. Op hoeveel punten komt uw partner overeen met uw lijstje voor de ideale partner?

Waarom is het zo moeilijk relevante eisen te verzinnen? Doordat ons werkgeheugen beperkt is. We kunnen met het nodige kunst en vliegwerk hooguit 10 eisen tegelijk overzien. Zijn het er meer dan raken we de onderlinge relaties en het belang kwijt.

Opstellen functionele eisen moeilijk door hoog abstractieniveau

Het abstractieniveau van de punten die ik hierboven voor de ideale partner en het software-systeem heb beschreven is hoog. De punten zijn daardoor moeilijker te bevatten en de mogelijke wisselwerking met andere zaken is lastig te beoordelen.

Verder is het communiceren erover lastig, omdat voor dezelfde term verschillende mensen verschillende beelden hebben.

Opstellen functionele eisen moeilijk door onbekendheid met mogelijkheden

Iedereen zal zonder probleem een lijst “functionele” eisen voor een ideale partner kunnen opstellen. Bij softwaresystemen ligt dit anders. De eerder genoemde punten voor een ALM-systeem zullen meer problematisch zijn voor de IT-ers dan voor de opdrachtgever en gebruikers.

Dat wordt echter een ander verhaal als we bij punten komen als realtime of batch-verwerking, web of app, client-side of server-side, big data of relationeel, datamining of supervised learning. Bij deze keuzes wordt de business kant aan de IT-kant geknoopt. Als het hier mis gaat dan wordt er veel geld weggegooid, maar als het hier goed gaat dan krijgt de business er een ongelofelijk krachtig middel bij.

De business weet onvoldoende over deze onderwerpen, maar zij hebben hun eigen vakgebied. Van belang is wel dat de IT-kant duidelijk kan aangeven welke gevolgen een bepaalde IT-keuze heeft voor de business kant. En daar mankeert en nog wel eens aan.

Hoe herkennen we verkeerde eisen?

Opdrachtgevers en gebruikers die een probleem hebben met het opstellen van goede eisen zijn te herkennen doordat ze in een vroeg stadium

  • Vragen om hype-onderwerpen. Op dit moment zijn dat de cloud, big data, data science, social media en deep learning networks. Voorheen Agile, Scrum, datamining, data warehousing, Business Intelligence, lean, six sigma en virtualisatie.
  • Vragen om irrelevante dingen. Bijvoorbeeld ik wil een dump van je datamart. Dat de vrager de betekenis van de gegevens niet kent en goedkoper een op maat gemaakt interactief en actueler rapport kan krijgen maakt blijkbaar niets uit. Zelfs niet als de vrager het rapport zelf kan aanpassen.
  • Detaileisen stellen. Bijvoorbeeld ik wil dat dit veld rood oplicht als die waarde erin staat.

Opdrachtgever ondersteunen bij formuleren van eisen

Een goede business analist zal de opdrachtgever op een aantal manieren kunnen ondersteunen bij het formuleren van eisen voor IT-systemen. Hieronder vallen in ieder geval de hieronder genoemde voor de hand liggende punten.

Achterhaal door bedrijf opgelegde doelen

De organisatie zal de opdrachtgever doelen hebben opgelegd. Deze doelen moeten worden behaald om de bedrijfsdoelstelling te halen. Probeer vanuit de opgelegde doelen te redeneren naar de bedrijfsprocessen die door het IT-systeem moeten worden ondersteund. Welke eisen kunnen dan worden afgeleid? Dit zijn voor het bedrijf de belangrijkste eisen die aan het systeem moeten worden gesteld.

Waarom? Waarom? Waarom?

Vraag bij iedere nietszeggende of schijnbaar irrelevante eis minimaal 3 keer waarom. Op deze manier kom je vaak uit bij een eis die een bijdrage levert aan een hogere doelstelling.

Waarom? Waarom? Waarom?

Voorbeeld

Stel de opdrachtgever wil dat een voorraaditem dat langer dan 10 dagen in het magazijn ligt op het scherm rood gekleurd wordt. Dit is duidelijk een detaileis en er zit vast een diepere reden achter. Vraag de opdrachtgever waarom dit moet.

Stel de opdrachtgever antwoordt: dan weet ik of het item te lang in het magazijn ligt. We zitten nu een niveau hoger, maar het is nog steeds een detaileis. Vraag nogmaals waarom.

Stel de opdrachtgever antwoordt nu: dan weet ik of het item bijna bedorven is. Dit begint al op een goede eis te lijken. Toch is dit nog niet voldoende. Stel nogmaals de vraag: Waarom?

De opdrachtgever kan nu iets antwoorden als: ik moet het verlies door bederf terugbrengen van 10% naar 5% per jaar.

Nu hebben we een eis die aan de organisatiedoelen gekoppeld is. We zouden zelfs een geldbedrag aan de eis kunnen koppelen. We kunnen nu als eis opschrijven:

Items die langer dan x dagen in het magazijn liggen moeten in de schermen duidelijk zichtbaar gemarkeerd zijn.

Hierbij maken we x, desnoods per artikelsoort, instelbaar. We wijzen de opdrachtgever op de mogelijkheid om periodiek geheel automatisch lijsten te genereren van items die y dagen in het magazijn liggen. Na 7 dagen zouden verkopers ze met korting kunnen gaan verkopen, de inkoop ervan kan worden beperkt of er kunnen andere acties worden uitgevoerd. We denken mee met de opdrachtgever.

Bekijk de voordelen van de hype en behoudt de voordelen van het oude

Een opdrachtgever kan als eis neerleggen dat hype X moet worden gebruikt of dat we echt iets moeten doen met hype Y. Het probleem met hypes is dat ze als wondermiddel worden gezien. Je gebruikt X en al je problemen zijn opgelost. Tot nu toe is dit nog nooit zo geweest en ik zie niet waarom dit in de toekomst anders zou zijn.

Een hype ontstaat meestal als oplossing voor een bepaald probleem dat bij voorgaande methodes optreedt. Er wordt vaak vergeten dat de voorheen toegepaste methode ook voordelen had en dat de hype ook nadelen heeft.

Pas niet zonder meer de gevraagde hype toe, maar bekijk of hij toegepast kan worden en zo ja, bekijk welke voordelen van de oude methode je kwijtraakt. Pas de hype-methode desnoods zodanig aan dat je wat van de oude voordelen behoudt.

Is het resultaat een verbetering pas dan gerust de hype toe. Is het geen verbetering blijf dan bij de oude methode. Dit klinkt abstract, maar ik zal dit in een later artikel beter toelichten.

Samenvatting

Samenvattend kunnen we zeggen dat

  • Opdrachtgevers / gebruikers vaak moeite hebben met het formuleren van eisen voor softwaresystemen.
  • Er een aantal punten zijn waaraan je kunt herkennen dat formuleren van eisen lastig is.
  • Er enkele punten zijn waarmee opdrachtgevers / gebruikers ondersteund kunnen worden tijdens het formuleren van eisen voor een softwaresysteem.

De tips kunnen helpen, maar ze zijn geen substituut voor de kennis en ervaring van een business analist of requirements engineer. Deze laatste 2 weten uit ervaring wat zwakke, verkeerde of irrelevante eisen zijn, op welke punten moet worden doorgevraagd en hoe ver moet worden doorgevraagd.

Waardering: 1 van 5.

Stemmen: 0

Gemaakt: 2016-02-17

Gepubliceerd:

Gewijzigd: 2016-02-17

Gepubliceerd door: Abits B.V.