Sinds 2005

Betere ICT, betere bedrijfsprocessen

Verbeter uw softwareproject - managementondersteuning

Er zijn de afgelopen decennia al vele studies uitgevoerd naar de redenen dat (software)projecten falen, in de jaren 80 is de projectmanagementmethode Prince2 hieruit ontstaan. In deze studies zijn diverse belangrijke faalfactoren geïdentificeerd, zie ook mijn artikel over het mislukken van grote projecten. Ik zal proberen om een aantal van de vaak voorkomende redenen ieder apart in een artikel te behandelen. In dit artikel bespreek ik het gebrek aan ondersteuning van en door het management van de opdrachtgever. Sommige redenen voor falen gelden ook voor andere projecten dan softwareprojecten.

Manager die het woord support onderstreept

Gebrek aan managementondersteuning

Deze titel suggereert dat het management van de opdrachtgever hierin tekort schiet, dat hoeft echter niet per definitie zo te zijn. Toch begin ik met deze situatie, verderop bespreek ik het gebrek aan ondersteuning van het management.

Ondersteuning door het management van de opdrachtgever

Het management van de opdrachtgever moet in een softwareproject natuurlijk zorgen voor voldoende middelen (mensen, geld en apparatuur e.d.). Dit ligt voor de hand, maar het is nog niet zo eenvoudig.

Mensen

Voor het aanpassen of ontwikkelen van grote of complexe IT-systemen zijn vaak mensen van diverse disciplines nodig (programmeurs, testers, businessanalisten, projectleiders, infrastructuur specialisten, beveiligingsspecialisten om er maar een paar te noemen).

Het is verstandig om van tevoren door een ervaren en onafhankelijke IT-consultant te laten kijken welke disciplines daadwerkelijk nodig zijn. Een systeem voor de registratie van een (hobby) muziekverzameling heeft echt geen projectleider nodig en ook geen businessanalist, de infrastructuur en de beveiliging zal in dat geval ook niet erg relevant zijn.

Een grote en complexe keten van systemen zoals bijvoorbeeld de loonaangifteketen heeft echter mensen uit alle disciplines nodig en per discipline zelfs meerdere mensen.

De materie van de loonaangifteketen is bovendien dermate complex dat het veel efficiënter werkt, als het al niet noodzakelijk is, als de diverse specialisten in ieder geval wat basiskennis hebben over het proces van de loonheffing en van de loonheffing zelf.

Maar ditzelfde geldt voor kleine systemen met veel complexiteit, denk bijvoorbeeld aan krediet risicoanalyse van gestructureerde financiële producten. Als u geen idee heeft wat dit inhoudt dan geeft dat alleen maar aan dat kennis van de producten/diensten van een organisatie hard nodig kan zijn bij de diverse projectleden van een ICT-project.

Het is vaak al moeilijk genoeg om, op het juiste moment, specialisten van de diverse disciplines te kunnen krijgen.

Mensen die hun discipline kunnen koppelen aan kennis van complexe producten/diensten zijn nog veel moeilijker te krijgen, net als mensen die meerdere disciplines voldoende beheersen. Deze mensen zullen ook vaak relatief duur zijn, maar vaak zijn ze dat meer dan waard.

Met dit soort mensen bent u aan het eind van het project normaal gesproken goedkoper uit dan wanneer u werkt met specialisten die allemaal de gemiddelde marktprijs rekenen.

Vaak kijkt management uitsluitend naar de prijs en gaan ze voor de goedkopere mensen. Hier zou het management echt bereid moeten zijn om goede mensen goed te betalen. Goede mensen zijn in ieder geval proactief, zij zorgen er zelf wel voor dat ze de benodigde extra kennis (van producten/diensten en bedrijfsprocessen) verwerven. Hoewel veel mensen zichzelf proactief noemen is mijn ervaring dat slechts een kleine minderheid daadwerkelijk proactief is.

Grappig genoeg zie je soms ook het omgekeerde, er worden mensen ingehuurd van een groot, bekend bedrijf met een flink prijskaartje. Helaas is duur niet altijd goed, ook bij dat soort bedrijven niet.

Ook hebben deze mensen vaak de neiging, zo niet de opdracht, om zoveel mogelijk mensen van de eigen organisatie bij het project betrokken te krijgen. Er worden specialisten aangeboden van de trends die op dat moment in de mode zijn.

Het management zou nooit mogen redeneren dat duur ook betekent dat het goed is. Het gebeurt dat de consultant die de opdracht heeft binnengesleept vrij snel wordt vervangen door een minder ervaren kracht. Het management zou in de contracten moeten laten opnemen dat vervanging uitsluitend mag door consultants met een vergelijkbaar niveau.

Bij de meeste softwareprojecten is het van essentieel belang dat mensen uit de eigen organisatie erbij betrokken zijn.

Zij moeten uiteindelijk beslissen welke doelen ondersteund moeten worden, wat de hoogste prioriteit is, wat niet de moeite waard is om te laten bouwen en hoe de software gebruikt moet worden.

Deze mensen doen dit vaak naast de eigen reguliere werkzaamheden, het is belangrijk dat deze eigen mensen van het management de mogelijkheden, de tijd en de rugdekking krijgen om dit te doen. Ook moet tijdig voor vervanging worden gezorgd als deze mensen langdurig ziek worden, met vakantie gaan of een andere functie krijgen. Ook hierin heeft het management een belangrijke rol.

Geld

Softwareprojecten zijn eigenlijk altijd unieke projecten, zelfs als het de implementatie van bijvoorbeeld een standaard ERP-pakket betreft.

Waarschijnlijk werkt u namelijk in een organisatie die veel lijkt op andere organisaties, maar net op een aantal punten verschilt. Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor uw bedrijfsprocessen.

Bovendien zullen de mensen die het project uitvoeren anders zijn dan de mensen die andere projecten uitvoeren. Voor een deel is het uitvoeren van dit soort projecten hun normale werk, maar voor anderen is het de eerste keer. Verder verschillen mensen natuurlijk wat betreft kennis, ervaring en zienswijze.

Voor de implementatie van standaardpakketten moeten deze verschillen in kaart gebracht worden en er moet worden gekeken hoe ermee omgegaan moet worden.

Bijvoorbeeld aanpassen van uw organisatie en bedrijfsprocessen, of wordt het pakket aangepast? Bij het bouwen van maatwerksoftware wordt de software zoveel mogelijk toegesneden op uw organisatie en op uw bedrijfsprocessen, dit is per definitie al uniek.

Juist omdat dit soort projecten uniek zijn is het heel lastig om van tevoren een betrouwbare prijs en opleverdatum af te spreken. Ook kan de uiteindelijk te leveren functionaliteit lastig van tevoren worden afgesproken.

Soms kan tijdens een lopend project blijken dat bepaalde functionaliteit helemaal niet handig is, of extreem duur of zelfs de organisatiedoelen ondermijnt. Je zou dan eigenlijk willen bijsturen en bijvoorbeeld bepaalde functionaliteit willen toevoegen of laten vervallen maar dat kan niet zomaar als er dichtgetimmerde contracten liggen.

Het management van de opdrachtgever zou bij voorkeur met tamelijk flexibele contracten moeten werken. Dit laatste vereist een open en eerlijke relatie met de leverancier van het systeem.

Apparatuur en dergelijke

Projectmedewerkers hebben mogelijk een goede werkplek; computers; software; autorisaties; vergaderlocaties; en kantoorbenodigdheden nodig. Het management zou ervoor moeten zorgen dat dit alles tijdig beschikbaar is. Het kan uiteindelijk nog om een aanzienlijke kostenpost gaan, hiermee dient in het budget rekening gehouden te worden. Het kan echter zijn dat de leverancier veel werkzaamheden op de eigen locatie uitvoert, dan zijn uw kosten aan apparatuur veel lager.

Betrokkenheid

Een project kan van grote waarde voor de organisatie zijn, financieel of anderszins. Mogelijk zien de eigen medewerkers het project toch niet zitten. Of er is een grote organisatieverandering of wijziging van de bedrijfsprocessen noodzakelijk. Veel mensen die ergens al een tijdje werken houden niet van verandering, ze werken al jaren op dezelfde plaats en op dezelfde manier en ze vinden het wel best zo.

Als het management toch de voordelen van het project wil genieten dan is het is van belang al tijdig te beginnen met verandermanagement. De mensen moeten worden voorbereid op de verandering, de gevolgen moeten zo vroeg mogelijk worden gecommuniceerd en er moeten mogelijk maatregelen worden verzonnen om medewerkers die ernstige nadelen gaan ondervinden tegemoet te komen.

Hiermee moet al in een vroeg stadium van het project worden gestart, maar daarmee houdt het niet op. Als de software is ingevoerd dan moet worden gecontroleerd of het wel op de beoogde manier wordt gebruikt.

Het komt voor dat medewerkers gewoon op de oude manier blijven doorwerken of zelfs de wijziging saboteren. Op die manier worden de verwachtte voordelen natuurlijk niet bereikt.

Wil de organisatie de beoogde voordelen halen dan is het van belang dat het management de medewerkers wijst op het belang van de wijziging en medewerkers aanspreekt als ze niet loyaal meewerken.

Hierdoor toont het management het belang van de wijziging en haar betrokkenheid. Verder heeft alleen het management de macht om sancties op te leggen als medewerkers blijven volharden in niet loyaal gedrag.

Het management kan de betrokkenheid nooit bij de leverancier leggen en ook niet bij eigen medewerkers. Beiden hebben niet het gezag en zeker niet de macht om loyaal gedrag af te dwingen. Het management heeft natuurlijk wel de mogelijkheid zich in deze zaken te laten bijstaan door specialisten.

Ondersteuning van het management van de opdrachtgever

Het management van de opdrachtgever is meestal niet gespecialiseerd in IT-projecten, en dat hoeft natuurlijk ook niet. Zij hebben hun eigen taken, werkzaamheden en specialisme.

Toch is de betrokkenheid van het management op bepaalde punten van essentieel belang. Dit heb ik hierboven al betoogd.

Bij een automatiseringsproject hoort echter een projectleider of een business analist betrokken te zijn en die hebben als specialiteit nu juist wel automatiseringsprojecten. Zij behoren te weten voor welke zaken het management betrokken dient te worden, op welk moment en hoe die betrokkenheid dan zou moeten zijn.

Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de projectleider of de businessanalist om het management bij het automatiseringsproject te betrekken.

Aan de andere kant zou het management moeten eisen dat er minimaal 1 of 2 keer per maand overleg is met de projectleider of businessanalist als deze zelf niet het initiatief neemt.

Het is in vrijwel alle automatiseringsprojecten verstandig om een projectleider en een ervaren businessanalist in te schakelen. Dit hoeft echter geen voltijds inzet te zijn.

Bij kleinere projecten kan een ervaren businessanalist vaak al binnen enkele dagen aangeven of het zinvol is het project uit te voeren, wie erbij betrokken zouden moeten zijn en hoe het in grote lijnen zou moeten worden uitgevoerd. Als het relatief eenvoudige materie betreft dan kan de inzet van de businessanalist beperkt zijn tot een dag per 1 of 2 weken om te zorgen dat het project uiteindelijk ook een zo gunstig mogelijke bijdrage aan de organisatie levert.

Bij kleinere projecten wordt vaak geen businessanalist ingeschakeld. Waarschijnlijk wordt het belang onvoldoende ingezien en worden de kosten ervan al snel als te hoog gezien.

Echter een goede, open en eerlijke businessanalist kan veel geld besparen. Een businessanalist kan namelijk voorkomen dat onnodig projecten worden uitgevoerd of dat de verkeerde projecten worden uitgevoerd. Die besparingen zijn zelfs bij kleine projecten al snel tienduizenden euro en dat geldt ook voor eenvoudige websites als we de indirecte kosten meenemen.

Waardering: 1 van 5.

Stemmen: 0

Gemaakt: 2015-03-12

Gepubliceerd:

Gewijzigd: 2015-11-27

Gepubliceerd door: Abits B.V.

Foto van Etienne Moerman

Als Business Analist (bedrijfsanalist) ondersteun ik uw management en uw ICT-medewerkers.

Nuttig? Laat anderen ook profiteren!